Млади хора от десет области в България ще станат по-ангажирани към опазването на околната среда и в частност към повторното използване на ресурсите благодарение на проект „Национална кампания „Спаси едно дърво“, изпълняван от Сдружение „Активно общество“ с финансиране от Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта (2023-2025) на Министерство на младежта и спорта. Основната цел на проекта е стимулиране на инициативността на младите хора и насърчаване на гражданската им ангажираност към опазването на околната среда, чрез насърчаване на рециклирането на ресурсите и залесяване. Участието в проекта ще способства също така и за изграждане на екологична култура у младите хора.


В проектните дейности ще бъдат включени младежи на възраст от 15 до 29 години от областите Видин, Монтана, Враца, София (област), Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Пловдив и Ловеч. В рамките на проекта във всяка от десетте области ще бъдат организирани работилници, в които участниците, ще се научат как да използват повторно рециклируеми материали. Ще бъдат проведени и пет обучения: във Видин – с участници и от Монтана; във Враца – с участници и от София (област); в Перник – с участници и от Кюстендил; в Благоевград – с участници и от Пазарджик; и в Пловдив – с участници и от Ловеч. Благодарение на обученията общо 150 младежи ще придобият знания в областта на екологията и опазването на околната среда.


Проект „Национална кампания „Спаси едно дърво“ надгражда една инициатива, която Сдружение „Активно общество“ стартира през 2014 година, първо в област Видин, а след това и в национален мащаб. Това е кампанията „Спаси едно дърво“, която цели да повиши информираността и екологичната култура сред обществото, чрез реализиране на доброволчески акции по събиране на хартия за рециклиране и засаждане на дървесни видове. През 2018 година, когато стана национална, екоинициативата беше реализирана в 16 области на България, в нея се включиха десетки администрации и културни и образователни институции, както и стотици доброволци. Резултатът беше над 450 засадени дръвчета в десетки села и градове на България и тонове хартия, предадена за рециклиране.


Проект „Национална кампания „Спаси едно дърво“ цели да надгради постигнатото до момента, като даде възможност на младежи да се включат в работилници и неформални обучения и така да станат по-ангажирани към екологичната проблематика. Чрез реализирането на дейности по информация и публичност посланията на проекта ще достигнат до още по-широка аудитория, многократно надхвърляща младежите, включени в различните дейности. Това ще допринесе за повишаване информираността на населението за методите за намаляване на негативното влияние на човешката дейност върху природата и за създаване на едно социално отговорно екологично осъзнато общество.