На 29 и 30.06.2023 в хотел Балкан, гр. София ще се проведе „Събитие за мултипликация за проектните резултати и трансфер на добри практики в България“, организирано по проект „Насърчаване на социалното включване чрез иновативни методи в младежката работа“, договор No 2020-2-BG01-KA205-079598, съ-финансиран по програма Еразъм+ на Европейската комисия, който се изпълнява от Асоциация за социална солидарност и просперитет (България) в партньорство с Omilos UNESCO (Гърция).
           Канят се за участие представители на други, свързани младежката работа сектори – училищно образование; университетско образование; институции; НПО, работещи с млади хора, социални услуги, работещи с млади хора, които биха проявили интерес към проекта и/или създадените по проекта продукти. Целта на „Събитие за мултипликация за проектните резултати и трансфер на добри практики в България“ е да бъдат представени всички разработени по проекта интелектуални продукти:
1. Разработени Иновативни обучителни методи за работа с млади хора (14-28г) насочени към развитие на умения представляващи иновативна съпоставка между дигитални и предприемачески компетенции, отчитащи нуждите на млади хора в неравностойно положение и включващи елементи на дигитални компетенции (DIGCOMP) и предприемачески компетенции (EntreComp);
2. Разработен интелектуален продукт Интерактивна карта „Дигиталните умения за предприемачество“, представляваща дигитално-базиран обучителен инструмент;
3. Разработен интелектуален продукт „Образователна платформа с мобилно приложение“ интегрираща Иновативни обучителни методи за работа с млади хора (14-28г) и Интерактивна карта „Дигиталните умения за предприемачество“, представляваща интегриран дигитално-базиран обучителен инструмент.
           Подробна програма на мероприятието може да бъде открита на адрес: https://sssp-youth.space. Моля да потвърдите своето участие на телефон 0878 117740.
Информацията и възгледите, изложени в тази публикация са на авторите и не отразяват непременно официалното становище на Европейския съюз. Нито институциите и органите на Европейския съюз, нито което и да е лице, действащо от тяхно име могат да бъдат държани отговорни за използването на съдържащата се в публикацията информация.

Вашият коментар