Републиканци за България сигнализира за непочистени отпадъци в местност Маломирската кория вече повече от половин година. Областният координатор на ПП „Републиканци за България“ – Шумен Гюнай Исмаил е на мнение, че демонстрирането на подобно поведение е безотговорно.

Републиканци за България сигнализира за непочистени отпадъци в зона на Натура 2000

Републиканци за България сигнализира за непочистени отпадъци в зона на Натура 2000

Ако не бъдат взети спешни и адекватни мерки е възможно да станем свидетели на екокатастрофа на мястото на „скритите“ отпадъци, което и към настоящия момент е защитена зона по Директива 2009/147/ЕО (79/409/ЕЕС) за опазване на дивите птици и Директива 92/43/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна.

Този проблем е известен на широката общественост от месец юни 2020 г., когато се установи сметище в село Маломир, община Върбица, местност Маломирската кория, попадаща в Натура 2000 – Котленска планина (BG0002029).

Последвалата проверка на РИОСВ – Шумен, силните думи на министър Емил Димитров, че МОСВ и регионалните структури ще бъдат безкомпромисни при установяване на подобни деяния и уволнението на директора на РИОСВ – Шумен, за да бъде прикрит случаят и отговорниците за замърсяването не доведе до нищо. За отстраняване на отпадъците не е направено почти нищо.

Вместо да бъдат почистени, същите са покрити с пръст, като умишлено е направен явен опит за скритото им депониране, което може да бъде установено при моментна проверка.

Прави впечатление, че не е преценено, че районът е богат на водни течения, които при преминаване през отпадъците се замърсяват и се вливат в язовир Тича, който се използва за питейно-битово водоснабдяване на градовете Шумен, Търговище и Велики Преслав, а така също и за напояване и производство на електроенергия посредством ВЕЦ „Моста“ и ВЕЦ „Тича“.

На снимка № 1 е видно замърсяването от 27 юни 2020 г., в пълния му обем, а на снимка № 2 е показано след тридневни опити за замаскирането му – 30 юни 2020 г. Снимка № 3 илюстрира ситуацията на дата 5 февруари 2021 г., като привидно отпадъци няма, а всъщност всичките са скрито депонирани. Видно е и едно от водните течения вливащи се в язовир Тича.

Oт ПП „Републиканци за България“ призоваваме разследващите органи да се самосезират, като потърсят отговорност на министъра на околната среда и водите, директора на РИОСВ – Шумен и кмета на община Върбица.

Източник: Републиканци за България

By Християн Гьошев

Християн Гьошев е главният редактор на сайта Bulgarianews.bg. Автор е на редица материали, отразяващи светския живот в България. Пиар е на едни от най-популярните светски личности, както и на няколко от най-уважаваните бизнесмени. Собственик и организатор е на светските награди ,,Знаменитост на годината” и на конкурси за красота и е инициатор на множество благотворителни и културни събития.

Вашият коментар