От няколко седмици на вниманието на интересуващите се от проблемите на психологията и правото и в частност на тези на юридическата психология е излязлата от печат и разпространена вече из страната книга на Димитър Киров „Увод в юридическата психология“.

В областта на обществените науки това е третата негова книга след трудовете му ,,Животните и човекът – психологически, социални, нравствени и правни аспекти” (2010 г.) и „Човешкият фактор в организацията, ръководството и управлението на труда“ (2017 г.) В новата си книга авторът последователно въвежда читателя и по-специално обучаващите се в областта на юридическата психология специалисти в най-значимите проблеми застъпени в предмета на тази нова научна дисциплина. На първо място той ни запознава с предмета, обекта, задачите, методологията и методите на изследване на юридическата психология. По-нататък той изследва основните отрасли на този предмет. Особен е акцента, с който авторът се отнася към проблемите на свободата, истината, лъжата, вината, емоциите и морала в правото.

Значимо място в книгата е отделено на психологията на престъпността и на личността на престъпния деец. Авторът не е пропуснал да се спре и на проблема за целите и мотивите на престъплението. Особено внимание е отделено на психологическите проблеми на досъдебното производство и на тези на съдебния процес; на присъдата и наказанието, както и на адаптацията и ресоциализацията на освободения затворник. Книгата завършва със задълбочен анализ на психологията на насилието, агресията и тероризма, като изключително актуални проблеми на нашето съвремие.

Обсъждайки труда на Димитър Киров, не може да не адмирираме преодолените от него трудности при написването му, имайки предвид оскъдната литература по въпросите на тази нова научна дисциплина.

Целта, което авторът си е поставил е до голяма степен постигната. Книгата е отлично помагала повишаващо квалификацията на юристите чрез повече познания по психология, а с това и ефективността и хуманизацията на тяхната дейност. В същата степен тя обогатява и психолозите специализиращи юридическа психология с юридически познания. Книгата може да бъде възприета още и като широк обзор на достиженията на науката в тази област на знанието у нас и в чужбина, включващ критичния им анализ и изложение.

В книгата си Димитър Киров не ни натрапва своето „Аз“ или „Мен“. Оставя ни да разсъждаваме и направим сами своя извод.

Трудът „Увод в юридическата психология“ не е само един ръкопис, а сериозна книга представляваща изходна точка за опознаването на нещо ново, на неговото настояще и особено перспективно бъдеще – това на юридическата психология.

Вашият коментар