Адвокатска Кантора Бельов предоставя на Вашето внимание информация относно това, какви са Вашите възможности, след като Ви съставят акт и Ви наложат глоба.

Преди да продължиме към изложението на настоящата статия, следва да отбележим, че Адвокатска Кантора Бельов адмирира и насърчава всеки един български гражданин към стриктното спазване на закона, въпреки че понякога на всеки един от нас се е случвало, “леко” да превиши скоростта на автомобила си, да забрави да включи светлините на своята кола, неправилно да паркира, или пък да допусне нарушение свързано с винетните стикери или застраховката гражданска отговорност.

Информираме ви също, че към днешна дата е приет на първо четене и законопроект за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания № 002-01-30, който цели осъвременяване на уредбата на някои традиционно съществуващи институти в областта на административното наказване, например маловажния случай на нарушение, резолюцията за прекратяване, възобновяването на производството и др.

Бъдещите изменения, след като станат факт, ще бъдат анализирани в последваща статия.

Наложиха ми глоба. Съставиха ми акт. Оспорване на административен акт. Какво да правя?

Относно това, дали издадена на ваше име глоба, моля проверете тук нашата статия за онлайн проверка на глоби.

По този начин ще разберете, дали на Ваше име има задължения по издаден акт, електронен фиш или наказателно постановление.

Какво е акт?
Актът за установяване на административно нарушение е административен акт, който има констатираща, обвинителна и сезираща функция в административно-наказателно производство, което завършва

– или с резолюция за прекратяване на наказателното производство по чл. 54 от  Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/

– или с наказателно постановление, срещу което нарушителят има право на жалба

Връчването на наказателно постановление е процесуален способ за уведомяване на дееца за наложените му санкции.

Какво е наказателно постановление ?

Наказателното постановление е официален диспозитивен документ, който се ползва с презумпция за законност и до доказване на противното надлежно установява посочения в него факт на издаване на актове за установяване на административно нарушение. Решение № 7531 от 23.06.2015 г. по адм. д. № 12509 / 2014 на Върховния административен съд.

Няма спор за това, че дейността по административно наказване по своето естество е правораздавателна дейност, доколкото с нея се решава един правен спор, след надлежно сезиране на наказващия орган, при възможност за активно участие на двете страни /двустранност и състезателност на производството/, а в резултат от тази дейност се налага административно наказание, с което се осъществява административнонаказателната политика на държавата.

Дейността по административно наказване е форма на административна дейност, и по-точно това е правораздавателна или санкционна форма на административна дейност.

Тя, заедно с другите три форми на административна дейност – правоприлагаща / чрез издаване на индивидуални и общи административни актове/ , нормотворческа / чрез издаване на подзаконови нормативни актове/ и договорно-правна / концесии, обществени поръчки, споразумения и др./ , осъществяват съдържанието на понятието изпълнителна или административна дейност, която е израз на изпълнителната функция или власт като част държавната власт, съобразно принципа на разделението на властите. Решение № 4732 от 28.04.2015 г. по адм. д. № 10110 / 2014 на Върховния административен съд.

Какво е производството за налагане на административно наказание, глоба? Как започва и завършва производството по налагане на глоба ?

Производството по налагане на административни наказания започва от момента, в който наказващият орган получи административнонаказателната преписка.

Редът е регламентиран в  чл. 52 и следващите от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ включва като етапи съставяне на акт за установяване на административно нарушение /АУАН – чл. 42 ЗАНН/, въз основа на който се издава и самото наказателно постановление /НП – чл. 53 ЗАНН/.

Решение № 6128 от 10.05.2018 г. по адм. д. № 13434 / 2016 на Върховния административен съд.

Кой е органът компетентен да издаде наказателното постановление, глоба ?

1/ Компетентни да налагат административни наказания са следните органи, съобразно чл. 47 от ЗАНН, са:

а) ръководителите на ведомствата и организациите, областните управители и кметовете на общините, на които е възложено да прилагат съответните нормативни актове или да контролират тяхното изпълнение – те могат да възлагат на определени от тях длъжностни лица своите функции;

б) длъжностните лица и органите, овластени от съответния закон или указ;

в) съдебните и прокурорските органи в предвидените от закон или указ случаи.

Важно: От местоизвършването на нарушението зависи кой ще бъде наказващия орган. Административнонаказателната преписка се разглежда от административнонаказващия орган, в чийто район е било извършено нарушението.

Изключения от правилото е, че когато не може точно да се определи местоизвършването на нарушението, компетентен да разгледа преписката е административнонаказващият орган, в чийто район се намира местожителството на дееца, или органът, в района на който първо е било образувано производството.

Когато сезираният административнонаказващ орган намери, че производството е от компетентност на друг орган, той го изпраща незабавно на този орган.

Какви са задълженията на наказващия орган по акта?

1/ да се произнесе по административнонаказателната преписка в месечен срок от получаването й, в някои случаи органът се произнася незабавно в деня на получаване на административнонаказателната преписка, например когато нарошителят няма постоянен адрес в България;

2/ ако установи, че актът не е бил предявен на нарушителя, да го върне веднага на актосъставителя;

3/ след получаване на преписката да уведоми за съставения акт пострадалите от нарушението, ако има такива и адресите им са известни;

4/ Преди да се произнесе по преписката, да провери акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и да прецени възраженията и събраните доказателства, а когато е необходимо, да извърши и разследване на спорните обстоятелства.

Разследването може да бъде възложено и на други длъжностни лица от същото ведомство.

Вземат се предвид смекчаващите и отегчаващите обстоятелства. Прави се преценка на имотното състояние на извършителя във връзка с глобите.

5/ Ако установи, че деянието не е нарушение, че нарушението не е извършено от лицето, посочено като нарушител, или че то не може да му се вмени във вина, да прекрати преписката с мотивирана резолюция, като постанови да се върнат иззетите вещи, освен ако притежаването им е забранено, или да се заплати тяхната равностойност в случаите на чл. 46, ал. 4 от ЗАНН.

Вещите, притежаването на които е забранено, не се връщат, а с тях се постъпва по реда, установен в съответните нормативни актове (чл. 54 от ЗАНН).

6/ При издаване на наказателното постановление да се произнесе и по искането за обезщетение на причинените от нарушението вреди (чл. 55 от ЗАНН).

Особени хипотези

– когато с нарушението са причинени вреди на държавно предприятие, учреждение или организация, наказващият орган се произнася по обезщетението и без да е предявено искане;

– ако при решаване на въпроса за обезщетението наказващият орган срещне трудности от фактически или правен характер, производството по него се прекратява, а заинтересуваният се насочва да потърси обезщетение чрез съда на общо основание (чл. 56 от ЗАНН).

7/ да връчи препис от наказателното постановление срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщетение.

Когато нарушителят или поискалият обезщетение не се намери на посочения от него адрес, а новият му адрес е неизвестен, наказващият орган отбелязва това върху наказателното постановление и то се счита за връчено от деня на отбелязването.

Забележка: размерът на обезщетението за вредите се определя по предвидения ред, а когато няма такъв, може да бъде определен с помощта на вещо лице.

Важно: едномесечният срок за издаване на постановлението е инструктивен и неспазването му не води до погасяване на правото за издаване на наказателно постановление.

Издаване на наказателно постановление, глоба.

За да издаде наказателното постановление, наказващият орган трябва да е установил, че нарушителят е извършил деянието виновно. Вината винаги се предполага до доказване на противното.

*Забележка: В три дневен срок от съставянето на акта, всяко едно лице може да даде допълнителни обяснения.

Трябва да е преценил и че няма основание за прилагането на чл. 28 и 29 от ЗАНН – маловажни случаи.

Наказателно постановление се издава и когато е допусната нередовност в акта, стига да е установено по безспорен начин извършването на нарушението, самоличността на нарушителя и неговата вина.

За маловажни случаи административният орган може да не наложи наказание, а да предупреди извършителя устно или писмено, че при повторно извършване на нарушение, ще му бъде наложено административно наказание.

При маловажни случаи, извършени от непълнолетни, наказващите органи изпращат съответните актове в местните комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, за налагане на мерки от възпитателен характер.

Какво трябва да съдържа наказателното постановление?

Тук идва и основния момент, въз основа на който може да отпадне всяко едно наказателно постановление ( глоба ), ако императивните норми на закона не са спазени, относно съдържанието и реквизитите както на акт за установяване на административно нарушение, така и на наказателно постановление.

В противен случай издаденият акт ще ограничи в голяма степен правото на защита наказаното лице, което е самостоятелно основание за отпадането му.

Задължителни реквизити на наказателното постановление  са:

1. собственото, бащиното и фамилното име и длъжността на лицето, което го е издало;

2. датата на издаването и номерата на постановлението;

3. датата на акта, въз основа на който се издава, и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя;

4. собственото, бащиното и фамилното име на нарушителя и точния му адрес, единен граждански номер;

5. описание на нарушението, датата и мястото, където е извършено, обстоятелствата, при които е извършено, както и на доказателствата, които го потвърждават;

  • Често се случва описанието да не бъде изчерпателно и конкретно, което е основание за отпадане на глобата.

6. законните разпоредби, които са били нарушени виновно;

7. вида и размера на наказанието;

8. вещите, които се отнемат в полза на държавата;

9. размера на обезщетението и на кого следва да се заплати;

10. дали наказателното постановление подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд.

Важно: наказателното постановление се подписва от длъжностното лице, което го е издало.

Каква е процедурата по обжалване на наказателно постановление, глоба?

Наказателно постановление се обжалва в 7-дневен срок, който започва да тече от връчването му на наказаното лице, а когато бъде наложена и принодителна административна мярка, например отнемане на СУМПС, същата може да бъде обжалвана и пред административния съд в 14 дневен срок от издаването й.

Обжалването на наказателното постановление може да стане в 7-дневен срок за нарушителя и поискалия обезщетение, а протестът му – в 14-дневен срок за прокурора.

Срока започва да тече от момента на връчването му (за нарушителя и поискалия обезщетение) или от издаването му (за прокурора). Условията за обжалване се определят в самото наказателно постановление.

Съгласно чл. 59 от ЗАНН наказателните постановления, както и електронните фишове подлежат на обжалване пред районния съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, а за нарушенията, извършени в чужбина – пред Софийския районен съд.

Нарушителят и поискалият обезщетение могат да обжалват постановлението в седемдневен срок от връчването му, а прокурорът може да подаде протест срещу него в двуседмичен срок от издаването.

Електронният фиш подлежи на обжалване в определения в Закона за движение по пътищата срок.

От кога влиза в сила наказателното постановление, глобата?

Съгласно ЗАНН влизат в сила наказателните постановления, които:

а) не подлежат на обжалване;

б) не са били обжалвани в законния срок;

в) са били обжалвани, но са били потвърдени или изменени от съда.

*Важно: След като отпадне даден акт, наказателно постановление и глоба, всяко лице има право да си възстанови направените разходи, в това число и разходите дадени за адвокатска защита и съдействие

Ще се радваме и да почерпите от нашия опит, при оспорването на наказателно постановление, глоба и др.

Адвокатска Кантора Бельов Ви информира, че настоящата статия засягаща въпроса Наложиха ми глоба. Съставиха ми акт. Оспорване на административен акт.Какво да правя? не съставлява адвокатска консултация, но поради значимостта на темата и карантираното от закона право на защита и на справедлив съдебен процес, ние препоръчваме, винаги да търсите съдействие от адвокат.

на акт глоба наказателно постановление 1

Автор: адв.Вари Бельов

Телефон за контакт: +359 887 093 003

By Християн Гьошев

Християн Гьошев е главният редактор на сайта Bulgarianews.bg. Автор е на редица материали, отразяващи светския живот в България. Пиар е на едни от най-популярните светски личности, както и на няколко от най-уважаваните бизнесмени. Собственик и организатор е на светските награди ,,Знаменитост на годината” и на конкурси за красота и е инициатор на множество благотворителни и културни събития.

Вашият коментар